دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
بازدید مشترک  طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان و توقیف لانگ گازهای مذکور و ارجاع شرکت اصلی...
1400/04/27