يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
کارگاه آموزشی اصول و مبانی دیالیز
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی اصول و مبانی دیالیز

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  از برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی دیالیز خبر داد.
1397/10/18
کارگاه آموزشی یک روزه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو کرمانشاه برگزار شد:

کارگاه آموزشی یک روزه آموزش کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی با...
1397/10/08