دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
امکان استعلام تمام اقلام وارداتی و تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه تیتک
سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد:

امکان استعلام تمام اقلام وارداتی و تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه تیتک

الزام شناسه گذاری ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت (الصاق برچسب اصالت) برای تمامی اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شد.
1398/09/02