پنجشنبه 29 مهر
نسخه آزمایشی
وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار کرد

"آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی

وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون " ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی...
1400/05/10
بازدید مشترک  طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان

بازدید مشترک طبق حکم قضایی از واحدهای غیر مجاز خانگی تولید کننده لانگ گاز پزشکی کلاس خطر C در شهرستان اصفهان و توقیف لانگ گازهای مذکور و ارجاع شرکت اصلی...
1400/04/27