سه شنبه 05 بهمن
نسخه آزمایشی
مقاومت میکروبی تهدیدی مهم برای سلامت عمومی
ارشناس تجویز و مصرف منطقی داروها در اداره تعالی سازمانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

مقاومت میکروبی تهدیدی مهم برای سلامت عمومی

کارشناس تجویز و مصرف منطقی داروها در اداره تعالی سازمانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن گرامیداشت هفته آگاه سازی در زمینه داروهای آنتی...
1400/09/02