چهارشنبه 28 مهر
نسخه آزمایشی
برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 39پرونده در24 فروردین ماه 1400
در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد:

برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 39پرونده در24 فروردین ماه 1400

اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی39پرونده ، روز سه شنبه 24 فروردین 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در اولین کمیسیون فنی و...
1400/01/25