چهارشنبه 28 مهر
نسخه آزمایشی
گشت مشترک دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و سازمان تعزیرات حکومتی
تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران:

گشت مشترک دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و سازمان تعزیرات حکومتی

در ادامه گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، در مهرماه سال جاری، اکیپ کارشناسان تجهیزات پزشکی از پاساژ قایم واقع در...
1400/07/17
نحوه دسترسی به فهرست آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو اعلام شد
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران:

نحوه دسترسی به فهرست آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو اعلام شد

با توجه به ابلاغ روش اجرایی انجام نمونه برداری از سری اول ساخت و الزام مسئولین فنی شرکت های صاحب پروانه به انجام نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه های...
1400/07/10