پنجشنبه 02 بهمن
نسخه آزمایشی
برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزاری دومین جلسه آموزشی تحت عنوان وب کنفراس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دومین جلسه آموزشی با روش وب کنفراس در خصوص آشنایی کارشناسان اداره های متناظر با داروهای طبیعی و سنتی در معاونت غذا و دارو برگزار شد. منبع: روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان
1399/10/09