جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1396/02/01
معاون غذا و دارو فسا عنوان کرد:

تغییر رنگ ادرار و مدفوع همزمان با مصرف برخی از داروها

 تغییر رنگ ادرار و مدفوع همزمان با مصرف برخی از داروها

 از عوارض جانبي برخي از داروها تغيير رنگ ادرار و يا مدفوع همزمان با مصرف دارو مي باشد. كه اين عارضه مي تواند براي بيمار نگران كننده باشد.

به گزارش ایفدانا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي فسا با اعلام این خبر گفت: يكي از عوارض جانبي برخي از داروها تغيير رنگ ادرار و يا مدفوع همزمان با مصرف دارو مي باشد. كه اين عارضه مي تواند براي بيمار نگران كننده باشد، به طور مثال داروي ريفامپين مي تواند موجب نارنجي شدن رنگ ترشحات بدن و ادرار شود و اين تغيير رنگ تنها به دليل مصرف دارو مي باشد و با قطع مصرف دارو اين تغيير رنگ نيز از بين مي رود، البته اين تغيير رنگ ممكن است در همه موارد ايجاد نشود.

دكتر صفورا محبي گفت: با توجه به عدم آگاهي خانواده ها از شايع ترين داروهايي كه موجب تغيير رنگ مدفوع مي شوند توصيه مي شود اين داروها را به خاطر بسپارند:

رنگ داروهايي كه موجب تغيير رنگ مدفوع مي شود
سیاه استازولاميد- آلومينيوم هيدروكسايد- آمينوفيلين- آمفتامين- آمفوتريپسين- ضد اسيدها- آسپرين- بتامتازون- بيسموت- كلرامفنيكل- كليندامايسين- سيتارابين- سيكلوفسفاميد- فروس سولفات- هيدرالازين- ايبوبروفن—لوودوپا- مشتقات ارگوت- متوتروكسات- فنيل افرين- پردنيزولون-رزرپين-تتراسايكلين- تئوفيلين
آبی کلرامفنیکل
آبی تیره دگزامتازون
خاکستری کلشی سین
سبز ايندومتاسين- آهن- مدروكسي پروژسترون
نارنجی - قرمز ريفامپين- فنازوپيريدين
زرد سنا
قرمز پيريوينيوم- شربت تتراسايكلين

همچنين شايع ترين داروهايي كه موجب تغيير رنگ ادرار مي شوند شامل:

رنگ داروهايي كه موجب تغيير رنگ ادرار مي شود
سیاه كوتريماكسازول- فروس سولفات- آهن دكستران- لوودوپا- متوكاربامول- متيل دوپا- كينين
آبی آمي تريپتيلين- رزورسينول- تريامترون
قهوه ای كلروكين-لوودوپا-مترونيدازول-هيدروكينون- متيل دوپا- متوكاربامول- نيتروفورانتوئين- ريفابوتين- ريفامپين- سن
قهوه ای- سیاه ايزوسوربايد- منونيترات- دي نيترات- مترونيدازول-سنا
تیره لوودوپا-مترونيدازول- نيترات ها- رزورسينول- ريبوفلاوين- سنا
سبز آمي تريپتلين- ايندومتاسين- متوكاربامول- پروپوفول- رزورسينول
نارنجی دي هيدروارگوتامين- فنازوپريدين- ريفابوتين- ريفامپين- سولفاسالازين
صورتی دفروكسامين- متيل دوپا- فنازوپيريدين- فني توئين- سنا
زرد- قهوه ای بيسموت- كلروكين- مترونيدازول- نيتروفورانتوئين- سولفوناميدها
زرد   نيتروفورانتوئين- ريبوفلاوين- سولفاسالازين
   قرمز            آنتراكينون-  كلروپرومازين- دوكسوروبيسين- دفروكسامين- دي هيدرو ارگوتامين- ايبوبروپفن- فنازوپيريدين- فني توئين-متيل دوپا

 


شناسه خبر : 7649
امتیاز شما برای این خبر: