پنجشنبه 09 تیر
نسخه آزمایشی
1400/11/21

برگزاری بیست و نهمین جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت اصفهان

برگزاری بیست و نهمین  جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت اصفهان

بیست و نهمین جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان در تاریخ 1400/12/21 بیست و نهمین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور

پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اعتباری معاون غذا و

دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد

مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی ، نماینده صنعت و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی،

آرایشی و بهداشتی تشکیل شد.

در این جلسه   7 فقره پروانه بهره برداری و 73 فقره پروانه ساخت  و 1 فقره پروانه مسئول فنی و 1 فقره  پرونده مشورتی بحث و بررسی قرار

​ گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
 شناسه خبر : 19120
امتیاز شما برای این خبر: