سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/01/25
در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد:

برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 39پرونده در24 فروردین ماه 1400

برگزاری اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 39پرونده در24 فروردین ماه 1400

اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی39پرونده ، روز سه شنبه 24 فروردین 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. در اولین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1400دکتر فتحی معاون غذا و دارو، دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه، مهندس مریم فاطمی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر هما فقیهی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی، حضور داشتند. در این کمیته تعداد39پرونده شامل4فقره پرونده مسئول فنی ،8فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری18فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت مطرح گردید . همچنین تعداد9فقره پرونده متفرقه جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران -  اولین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی39پرونده ،  روز سه شنبه 24 فروردین 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در  اولین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1400دکتر فتحی معاون غذا و دارو، دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه، مهندس مریم فاطمی کارشناس تخصصی  مواد غذایی و آشامیدنی، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر هما فقیهی عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی، حضور داشتند.

در این کمیته تعداد39پرونده شامل4فقره پرونده مسئول فنی ،8فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری18فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت مطرح گردید . همچنین تعداد9فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


شناسه خبر : 18185
امتیاز شما برای این خبر: