پنجشنبه 02 بهمن
نسخه آزمایشی
1399/10/07

برگزاری سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

برگزاری سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، یکشنبه ۷ دی ماه جاری سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با هدف مدیریت هزینه ها در حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

این جلسه با محوریت ارائه گزارش ارزیابی خدمات حوزه دارو، تجهیزات وملزومات پزشکی در بیمارستان رازی (معاونت غذاودارو، معاونت درمان ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع) و ارائه گزارش خدمات دارو،تجهیزات وملزومات پزشکی در شبکه بهداشت ودرمان باغملک (معاونت بهداشت، معاونت غذاودارو، معاونت درمان ومعاونت توسعه مدیریت ومنابع) تشکیل شد.

در ابتدای دکتر حسین برزگر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن بیان دستور کار سیزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، گفت: هدف از تشکیل این جلسه مدیریت هزینه ها در حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در جهت پیشرفت و ارتقا دانشگاه است.

دکتر حبیب صفری نیا مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در ادامه جلسه گزارش ارزیابی عملکرد خدمات تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان های طبابایی باغملک و  رازی اهواز ارائه داد.

 دکتر رمضان احدی مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در امور سلامت هم در پایان جلسه گفت: در جلسات ارزیابی ها، نقاط قوت و ضعف واحدهای تابعه دانشگاه شناسایی و در راستای رفع آنها تصمیم گیری خواهد شد که نتیجه آن نیز ارتقا سیستم سلامت و رفع نقایص موجود و در نهایت ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.


شناسه خبر : 17891
امتیاز شما برای این خبر: