شنبه 10 خرداد
نسخه آزمایشی
1399/02/29

پایش و کنترل فرآورده ها ضدعفونی کننده در بحران کرونا توسط آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

پایش و کنترل فرآورده ها ضدعفونی کننده در بحران کرونا توسط آزمایشگاه معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز بحران کرونا اقداماتی به منظور آزمون های کنترلی روی نمونه های ضدعفونی کننده متمرکز کرده است.


به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران ، با توجه به افزایش مصرف انواع ضدعفونی کننده و اهمیت کارآ بودن ضدعفونی کننده ها در کنترل سیر صعودی بیماری ، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز بحران کرونا فعالیت های خود را بر انجام آزمون های کنترلی بر روی نمونه های ضدعفونی کننده متمرکز کرده است.

آزمایشگاه نسبت به بررسی و تعیین نوع الکل بکار رفته در محلول و اندازه گیری درصد اتانل و متانل موجود در 215 نمونه ضدعفونی کننده اقدام نموده است.

محلول های ارسالی به آزمایشگاه کنترل دارای ادعای وجود درصد های مختلف اتانل،ایزوپروپیل الکل،پراکسید هیدروژن بودند که بررسی صحت ادعای تولید کننده که برروی برچسب بسته بندی درج گردیده و عدم وجود متانل در ترکیب ارسالی توسط آزمایشگاه کنترل شد./


شناسه خبر : 17251
امتیاز شما برای این خبر: