پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1398/02/19
در جلسه ستاد راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا مطرح شد؛

اهمیت نظارت و کنترل برمصرف تجهیزات پزشکی

اهمیت نظارت و کنترل برمصرف تجهیزات پزشکی

در جلسه ستاد راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه، بر لزوم اهمیت نظارت و کنترل برمصرف تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در بیمارستان ها و مراکزبهداشتی درمانی تأکید شد.

به گزارش ایفدانا: به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان، درجلسه ستاد راهبردی درآمد و کمیته منابع و مصارف دانشگاه که در دفتر معاونت توسعه و منابع انسانی دانشگاه برگزار شد، معاون غذا و داروی دانشگاه بر لزوم اهمیت نظارت و کنترل برمصرف تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در بیمارستان ها و مراکزبهداشتی درمانی و تأمین منابع خرید دارو و تجهیزات پرداخت و اظهار داشت: اگر کنترل و نظارت بر چگونگی مصرف تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی را در واحدهای درمانی و بهداشتی افزایش دهیم، قطعا میتوانیم با برنامه ای دقیق سفارشات مورد نیاز در سال جاری را خریداری کنیم.

دکتر ایرج خدادادی افزود: در سال 97 موفق به کنترل و نظارت بیشتر بر خرید و مصرف دارو های حیاتی و استراتژیک با استفاده از سامانه مدیریت راهبردی در دانشگاه شدیم که در سال 98 همین  روند ادامه خواهد داشت و از طرفی در خصوص ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی نیز با ایجاد سامانه ای مشابه  خرید و مصرف ملزومات مصرفی را به نحو مطلوبی مدیریت خواهیم نمود.


شناسه خبر : 15614
امتیاز شما برای این خبر: