پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/11/09
معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دومین کارگروه تخصصی "صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی"

دومین کارگروه تخصصی "صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی"

ر راستای ضرورت مدیریت مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی، دومین کارگروه تخصصی صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی با موضوع "صرفه جویی منطقی دستکش های معاینه و جراحی

به گزارش ایفدانا - Ifdanaدر راستای ضرورت مدیریت مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی، دومین کارگروه تخصصی صرفه جویی و مصرف منطقی تجهیزات پزشکی مصرفی با موضوع "صرفه جویی منطقی دستکش های معاینه و جراحی" در تاریخ 7/11/1397 به همت مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و با حضور نمایندگان ادارات تعالی خدمات بالینی و نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در محل معاونت غذا و دارو برگزار 


شناسه خبر : 14628
امتیاز شما برای این خبر: