پنجشنبه 16 تیر
نسخه آزمایشی
1397/10/15
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی البرز

کسب افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی البرز

مدیر اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه ، مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش ایفدانا - با توجه به مکاتبات انجام گرفته فی ما بین مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البر ز و مدیر کل حمایت از حقو.ق مصرف کندگان در خصوص معرفی  دستگاه اجرایی که بیشترین پیگیری و تعامل را در برنامه های راهبردی و اجرایی این ادارات داشته است، بدینوسیله دکتر رشیدی - مدیر اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز - معرفی و مورد تشویق قرار گرفت.

روابط عمومی معاونت ضمن تبریک به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی البرز علی الخصوص معاونت غذا و دارو و دکتر رشیدی،  برای ایشان موفقیت روزافزون از درگاه خداوند منان خواستار است.


شناسه خبر : 14428
امتیاز شما برای این خبر: