دوشنبه 26 مهر
نسخه آزمایشی
1397/03/07
معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین

برگزاری  کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین

 کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در معاونت غذا و داروی قزوین تشکیل شد

به گزارش ایفدانا - Ifdanaبه نقل از روابط عمومی معاونت غذاد و داروی قزوین هفتمین و هشتمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی  در معاونت غذا و دارو تشکیل شد.
جلسه شماره هفت و هشت کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روز پنجم خرداد ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد15 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 4 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. همچنین در تاریخ سوم خرداد ماه سال 97 جلسه شماره چهار کمیسیون بهره برداری برگزار و با صدور 7 فقره پروانه بهره برداری واحد های تولیدی موافقت بعمل آمد.


شناسه خبر : 12180
امتیاز شما برای این خبر: