دوشنبه 26 مهر
نسخه آزمایشی
1397/02/25
معاونت غذا و دارو

برگزاری کمیسیونهای پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

برگزاری کمیسیونهای پروانه های بهداشتی در معاونت غذا و دارو

 پنجمین وششمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی  در معاونت غذا و دارو تشکیل شد

به گزارش ایفدانا-به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی قزوین  کمیسیونهای فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی  در معاونت غذا و دارو ی قزوین برگزار شد.

پنجمین وششمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی  در معاونت غذا و دارو تشکیل شد.
جلسه شماره پنج و شش کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی روز22 اردبیبهشت ماه سال جاری ساعت  در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد22 فقره پروانه ساخت غذایی وظروف و همچنین 14 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد.


شناسه خبر : 12032
امتیاز شما برای این خبر: