شنبه 14 تیر
نسخه آزمایشی
تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت داروسازی
برای نخستین بار در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران صورت می گیرد

تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت داروسازی

مدیر دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت اعلام کرد: دو دوره آموزشی کوتاه مدت "داروسازی بیمارستانی" و "مهارت کار با داروهای سایتوتوکسیک ویژه داروسازان...
1399/04/11