يكشنبه 03 بهمن
نسخه آزمایشی
برگزاری دوره آموزشی ارسال نمونه از طریق شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران
در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران :

برگزاری دوره آموزشی ارسال نمونه از طریق شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

دوره آموزشی نمونه برداری و ارسال نمونه از طریق شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا ودارو در روز یکشنبه 29 مردادماه سال جاری در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو...
1396/05/31
برگزاری پنجمین کمیته آزمایشگاه همکار در معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران :

برگزاری پنجمین کمیته آزمایشگاه همکار در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

پنجمین جلسه کارشناسی، هماهنگی برنامه ریزی و اجرایی آزمایشگاه همکار و مجاز معاونت غذا و دارو دردر روز یکشنبه15اسفند ماه سال جاری در معاونت غذا و دارو دانشگاه...
1395/12/17
جمعي از دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو استان بازديد نمودند.
بازدید دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو

جمعي از دبيران شيمي دبيرستان هاي شهرستان شهركرد از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو استان بازديد نمودند.

در ابتداي اين بازديد آقاي مهندس محمديان ضمن عرض خير مقدم به دبيران محترم كلياتي را در خصوص شرح وظائف آزمايشگاه و اهميت اين واحد در ارتقاء سطح كيفيت مواد...
1395/10/20