پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
ورود بخش خصوصی به بازار، قیمت واکسن را برای ایران گران تر کرد
انتقاد رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از نحوه ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن:

ورود بخش خصوصی به بازار، قیمت واکسن را برای ایران گران تر کرد

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با انتقاد از بخش خصوصی گفت: زمانی که سفارت ایران در حال خرید واکسن بود، هر دوز 16 دلار بود اما هنگامی که تجار ایران به...
1400/06/01