يكشنبه 12 تیر
نسخه آزمایشی
بررسی وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی
در نشست مشترک اداره کل فرآورده های آرایشی-بهداشتی سازمان غذا و دارو و سندیکاها و انجمن های صنفی

بررسی وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی

وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی  با برگزاری نشست مشترکی در  اداره کل فرآورده های آرایشی-بهداشتی سازمان غذا و دارو و سندیکاها و انجمن های صنفی...
1397/06/11