يكشنبه 12 تیر
نسخه آزمایشی

درباره ما

اهداف وزارت کشور:

 • فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور
 • تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی
 • اجرای سیاست عمومی دولت بمنظور پیشبرد برنامه های اجتماعی،اقتصادی عمرانی
 • حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکتهای عمومی
 • نظارت بر اداره امورمناطق کشور از طریق استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و دهداران
 • شناسائی و تعیین هویت افراد
 • مدیریت و رفع بحرانهای ناشی از حوادث و وقایع غیر مترقبه.

مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور:

 • تأمین و حفظ امنیت داخلی واستقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی و حفاظت از مرزها .
 • تمشیت امور نیروی انتظامی .
 • تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی .
 • زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی وغیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها .
 • هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها .
 • ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری .
 • هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت .
 • سیاست گذاری ،راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی .
 • اجرای سیاست های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی .
 • برنامه ریزی بمنظور انجام امور انتخابات .
 • هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی – اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها .
 • برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه .
 • شناسائی وتعیین هویت ایرانیان .