بازدید ریاست محترم جمهوری از کارخانه شیشه مینا به همراه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در روز اربعین حسینی - آذر 94

جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴