تصاویر/ ایمن سازی با واکسن پنجگانه با حضور رئیس جمهور

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳