اولین کارگاه کمیته تخصصی تدوین برنامه استراتژیک سازمان