"کارگاه آموزشی پیگیری دعاوی در نظام قضایی و شبه قضایی"