همایش تجلیل از مهندسین مسئول فنی و کنترل کیفی صنایع غذایی استان چهار محال و بختیاری