بازی دوستانه پیشکسوتان پرسپولیس و منتخب سازمان غذا و دارو