افتتاح سایت کارخانه رفسنجان دارو با حضور رئیس سازمان غذا و دارو