تدوین برنامه عملیاتی مشترک ستاد و معاونتهای غذا و دارو دانشگاه های کشور