نشست رونمایی سامانه الکترونیک سلامت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو