در نشست همفکری و افزایش تعامل با اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی