نشست رئیس سازمان غذا و دارو با معاون وزیر صنعت و سفیر پالم مالزی