برگزاری سومین تور یک روزه اداره امور فرهنگی رفاهی در سال 1397