افتتاح مرکز جدید اطلاع رسانی دارو و سموم سامانه 190 استان تهران