بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از کارخانه های تولیدی شیراز