نشست آشنایی با فرایندها و مجوزهای اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری