بازدید نماینده سازمان بهداشت جهانی(WHO) از سازمان غذا و دارو