دوره آموزشی «اقتصاد، توسعه و راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی در امور داروئی»