تقدیر از مدیران غذای منتخب استانی با حضور دکتر حسینی در کرمانشاه

جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴