دوره آموزشی الزامات و استانداردهای آزمایشگاهی در حوزه ضدعفونی کننده های ملزومات پزشکی