برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی طراحی و ارزیابی اثربخش