جلسه سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو با هیات قطرفارما