اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان پاوه با حضور دکتر دیناروند

جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴