بازدید رئیس و مدیران سازمان غذا و دارو از کارخانه های صنایع غذایی