برگزاری اولین دوره اردوهای تفریحی سال 97 در هفت آبشار