نشست خبری تخصصی با محوریت موضوع فرآورده های خوراکی و آشامیدنی