نشست مشترک ریاست سازمان غذا و دارو با شرکت GSK بریتانیا