گزارش تصویری / جلسه هم اندیشی نحوه ارزیابی عملکرد معاونتهای غذا و دارو کشور